เป้าหมายหลัก

week8

เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนตระหนักถึงโทษและประโยชน์ของเครื่องดื่มที่จำหน่ายในท้องตลาดและมีวิธีการตรวจสอบคุณภาพอย่างง่ายของเครื่อมดื่มชนิดต่างๆได้


Week
input
Process
Out put
Outcome


8
(1-5 ก.. 56)โจทย์ :
น้ำอัดลม
น้ำผลไม้
น้ำเปล่า ฯลฯ
คำถาม
จะรู้ได้อย่างไรว่า
ผลิตภัณฑ์จากน้ำ เช่น น้ำอัดลม น้ำผลไม้ น้ำขวด มีอันตรายหรือไม่ เพราะเหตุใด จะมีวิธีการตรวจสอบอย่างไร
เครื่องมือคิด
ชักกะเย่อความคิด(ผลิตภัณฑ์จากน้ำให้ประโยชน์หรือโทษมากกว่ากัน เพราะเหตุใด)
- Jigsaw (เพิ่มเติมข้อมูลของ ตนเองจากเพื่อน)
- Wall Thinking (ชิ้นงาน
แต่ละสัปดาห์)
เด็กในห้องเรียน (ความแตกต่างของเด็กแต่ละบุคคล ความสนใจ ครอบครัว)
ครู (กระตุ้นการเรียนรู้ อำนวยการเรียนรู้ )
ผู้ปกครอง (อำนวยการการเรียนรู้)
บรรยากาศ/สื่อ
น้ำอัดลม
กระดาษสี
- น้ำตาล
- กระทะไฟฟ้า
- เครื่องชั่ง
ห้องสมุด
อินเตอร์เน็ต
ชง :
- ครูแจกกระดาษให้นักเรียนคนละ แผ่น จากนั้นกระตุ้นด้วยคำถาม “ผลิตภัณฑ์จากน้ำ เช่น น้ำอัดลม ให้ประโยชน์หรือโทษมากกว่ากัน เพราะเหตุใด” (ชักกะเย่อความคิด)
ทำการทดลองเกี่ยวกับการหาปริมาณ
น้ำในอัดลม 
เชื่อม :
- สนทนาเกี่ยวกับการทดลอง "น้ำตาลในน้ำอัดลม
ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนเป็น กลุ่ม ให้นักเรียนค้นคว้าเกี่ยวกับ "ประโยชน์และโทษของเครื่องดื่มและศึกษาวิธีการตรวจสอบเครื่องดื่มได้แก่ น้ำอัดลม น้ำผลไม้ น้ำเปล่า น้ำชาบรรจุขวด กาแฟ
นำข้อมูลที่แต่ละคนได้มาอภิปรายร่วมกัน สังเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับและวางแผนสรุปประโยชน์และโทษของน้ำชนิดต่างๆเป็นนิทานช่อง
ใช้ :
- นำสิ่งที่ได้เรียนรู้และจากการวางแผนสรุปงานผ่านนิทานช่องทำลงในกระดาษ 80 ปอนด์ 
- นำเสนองานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชั้นเรียน
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ชิ้นงาน
- นิทานช่องประโยชน์และโทษของเครื่องดื่มชนิดต่างๆ
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ภาระงาน
ค้นคว้าเกี่ยวกับ "ประโยชน์และโทษของเครื่องดื่มและศึกษาวิธีการตรวจสอบเครื่องดื่ม
การอภิปรายข้อมูลร่วมกัน และวางแผนการทำนิทานช่องม
ทำการทดลอง"น้ำตาลในน้ำอัดลม"
ความรู้
1. ประกอบการ เศรษฐศาสตร์ : เข้าใจและอธิบายความคุ้มค่า คุ้มทุนในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากน้ำ
2.ความเป็นพลเมือง วัฒนธรรม ประเพณี : มีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง
3.การดูแลสุขภาพ มีวิธีการเลือกบริโภคสิ่งที่จำเป็นและมีประโยชน์ต่อตนเอง
ทักษะ
1. ทักษะชีวิต
- มีวิธีในการตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์จากน้ำที่มีในท้องตลาดให้คุณค่าทางโภชนาการอย่างไรบ้าง
-ใช้เป็น ตรวจสอบปริมาณน้ำตาลหรือสิ่งเจือปนในเครื่องดื่มอย่างง่ายได้
-อยู่เป็น รู้เท่าทันสินค้าหรือโฆษณาชวนเชื่อในการอุปโภค บริโภคผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับน้ำ
2. ทักษะการแก้ปัญหา :มีวิธีการหลีกเลี่ยงหรือปฏิเสธเครื่องดื่มที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
3. ทักษะการสื่อสาร การนำเสนองานสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อื่น
4. ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง :
ตั้งคำถามเกี่ยวกับคำโฆษณาชวนเชื่อและมีวิธีการตรวจสอบข้อเท็จจริง
คุณลักษณะ
1. เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
2. ผลิตสินค้าได้อย่างมีคุณภาพ
3. สังเคราะห์ข้อมูลจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่ตนเองรับรู้ได้
4. รักในการเรียนรู้และมุ่งมั่นในการทำงาน
บันทึกหลังการเรียนรู้

ภาพกิจกรรม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น