เป้าหมายหลัก

week6เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนมีวิธีการในการผลิตน้ำสะอาดจากแหล่งน้ำใช้/น้ำทิ้ง ที่ประหยัดต้นทุนและมีคุณภาพ
Week
input
Process
Out put
Outcome

6
 (17-21 มิ.. 56)


โจทย์ น้ำสกปรกจากแหล่ง ต่างๆ เช่น น้ำทิ้ง น้ำบ่อปลา น้ำล้างจาน ฯลฯ
คำถาม
จะทำน้ำสะอาดจากน้ำสกปรกได้อย่างไร
จะรู้ได้อย่างไรว่าน้ำที่เราดื่มเข้าไปสะอาด
จะเป็นอย่างไรถ้าแหล่งน้ำสะอาดในชุมชนของนักเรียนกลายเป็นน้ำสกปรก
เครื่องมือคิด
- Place mats (สาเหตุและวิธีแก้ไขของมลพิษทางน้ำ)
- Show and Share (สาธิตวิธีการทดลองและผลการทดลอง)

เด็กในห้องเรียน (ความแตกต่างของเด็กแต่ละบุคคล ความสนใจ)
ครู (กระตุ้นการเรียนรู้ อำนวยการเรียนรู้ )
บรรยากาศ/สื่อ
- คลิป "น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม"
- แหล่งน้ำเสียในโรงเรียน
ชง :
- ครูนำน้ำสกปรกจากแหล่งต่างๆให้นักเรียนดู และกระตุ้นด้วยคำถาม “จะเป็นอย่างไรถ้าในชุมชนของนักเรียนมีแต่น้ำสกปรก”
ครูให้นักเรียนทำ Place mats จากคำถาม “อะไรคือสาเหตุที่ทำให้เกิดน้ำเสียและมีวิธีแก้ไขอย่างไรบ้าง”
ครูพานักเรียนไปสำรวจและเก็บตัวอย่างน้ำสกปรกจากแหล่งต่างๆในบริเวณโรงเรียน พร้อมกับกระตุ้นด้วยคำถาม “จะทำน้ำสะอาดจากน้ำสกปรกได้อย่างไร”
เชื่อม :
นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชั้นเรียน
ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น กลุ่ม ศึกษาหาข้อมูลและวางแผนการทำน้ำสะอาดจากน้ำสกปรก

แต่ละกลุ่มนำเสนอวิธีการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชั้นเรียน ผ่าน ชาร์ต/Mind mapping / Flow Chart / การ์ตูนช่อง
ใช้ :
- นักเรียนแต่ละกลุ่มทำการทดลอง “ทำน้ำสะอาดจากน้ำสกปรก”
นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอการทดลอง พร้อมอธิบายผลที่เกิดขึ้น
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ชิ้นงาน
อุปกรณ์ผลิตน้ำสะอาดจากน้ำสกปรก
วิธีการทำน้ำสะอาดจากน้ำสกปรก ผ่านชาร์ตความรู้
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
Placemats สาเหตุที่ทำให้เกิดน้ำเสียและมี วิธีแก้ไขอย่างไรบ้าง”
สำรวจและเก็บตัวอย่างน้ำสกปรกจากแหล่งต่างๆในบริเวณโรงเรียน
ศึกษาหาข้อมูลและวางแผนการทำน้ำสะอาดจากน้ำสกปรก

ความรู้
1. ประกอบการ เศรษฐศาสตร์ นำวัสดุอุปกรณ์ที่หาได้ในชุมชน/โรงเรียน มาใช้ให้เกิดประโยชน์และประหยัดต้นทุนได้ในการทำอุปกรณ์กรองน้ำ
2. สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร : มีวิธีการบำบัดน้ำเสียที่จะไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
3. ความเป็นพลเมือง วัฒนธรรม ประเพณี :รู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง เข้าใจในความแตกต่างระหว่างบุคคล
4.การดูแลสุขภาพ เลือกบริโภคน้ำสะอาด และเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย
ทักษะ
1. ทักษะชีวิต
ทำเป็น เข้าใจวิธีการและออกแบบเครื่องมือในการผลิตน้ำสะอาดจากน้ำสกปรกได้
ใช้เป็น เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ในการทดลองได้เหมาะสม สะอาด และปลอดภัย
- อยู่เป็น : เข้าใจถึงปริมาณของน้ำสะอาดที่มีอยู่ เลือกอุปโภค บริโภค ได้อย่างเหมาะสม คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด
-ไปเป็น นำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปต่อยอดและช่วยเหลือผู้ที่ขาดแคลนน้ำให้ใช้ประโยชน์ได้จริง
2. ทักษะการแก้ปัญหา :นำน้ำที่ได้จากการทดลองมาตรวจสอบคุณภาพว่าสะอาดเพียงพอและพัฒนาเครื่องมือในการแก้ไขปัญหานั้นได้
3. ทักษะการทำงานกลุ่ม :มีความเป็นผู้นำและผู้ตามที่เข้าใจและรับฟังผู้อื่นในการวางแผนการทำงาน
4. ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง คิดค้น/ต่อยอด นวัตกรรมของตนเพื่อแก้ไขปัญหาได้
5. ทักษะการสื่อสาร :สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันภายในกลุ่ม นำเสนอต่อเพื่อนและครูได้เข้าใจและสร้างสรรค์
6. ทักษะ ICT : มีวิธีการในการศึกษาหาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆได้อย่างครอบคลุม
คุณลักษณะ
1. เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
2. สร้างสรรค์ชิ้นงานได้เต็มศักยภาพของตนเอง
3. สังเคราะห์ข้อมูลจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่ตนเองรับรู้ได้


กิจกรรมหลังการเรียนรู้

ภาพกิจกรรม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น