เป้าหมายหลัก

week11

เป้าหมายรายสัปดาห์ที่ 11 : นำสิ่งที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับโครงงานมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์สูงสุดเห็นคุณค่าของทรัพยากรและสรรพสิ่งที่ต้องพึ่งพาอาศัยกัน

Week
input
Process
Out put
Outcome
11
(22-26 .. 56)
โจทย์ :
การสรุปองค์ความรู้และเผยแพร่ให้ผู้อื่นเข้าใจ
คำถาม
  นักเรียนจะสรุปและเผยแพร่องค์ความรู้เรื่องเกี่ยวกับโครงงาน “มหัศจรรย์น้ำกับชีวิต” ให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างไรบ้าง

เครื่องมือคิด
- Brainstorm และ Blackboard Share (สรุปองค์ความรู้)
- Mind Mapping
(สรุปองค์ความรู้หลังการเรียนรู้)
- Card and Chart (สิ่งที่ทำได้ดีแล้ว- สิ่งที่ควรพัฒนา)
- Wall Thinking (ชิ้นงานในสัปดาห์ที่ผ่านมา)
เด็กในห้องเรียน (ความแตกต่างของเด็กแต่ละบุคคล ความสนใจ ครอบครัว)
ครู (กระตุ้นการเรียนรู้ อำนวยการเรียนรู้ )
บรรยากาศ/สื่อ
ชิ้นงานในสัปดาห์ที่ผ่านมาของ Quarter 1

ชง :
- ครูสุ่มชิ้นงานในสัปดาห์ที่ผ่านมาให้นักเรียนชื่นชมผลงานของกันและกัน
- ครูกระตุ้นนักเรียนด้วยคำถาม “จากกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดทั้ง Quarter 1 ที่ผ่านมา นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจอย่างไรเกี่ยวกับโครงงานบ้าง / เด็กๆจะเผยแพร่องค์ความรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างไร จากการเรียนรู้โครงงานนักเรียนสามารถทำอะไรได้ดีแล้วบ้าง และอะไรที่นักเรียนต้องพัฒนาเกี่ยวกับการเรียนรู้โครงงานในครั้งนี้”
เชื่อม :
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาทบทวนกิจกรรมที่ผ่านมา
- แลกเปลี่ยน คำถาม ข้อสงสัยจากการสิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้เกี่ยวกับโครงงาน เพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวอีกครั้ง
ใช้ :
- นักเรียนเขียนสรุปองค์ความรู้หลังการเรียนรู้ เป็น Mind Mapping
- นักเรียนทุกคนเขียนสิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่ควรพัฒนา
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 11
- นำเสนองาน Show and Share
ชิ้นงาน
- สรุปองค์ความรู้หลังการเรียนรู้ เป็น Mind Mapping
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 11
 - นักเรียนทุกคนเขียนสิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่ควรพัฒนา

ภาระงาน
- นำเสนองาน Show and Share
- ทบทวนสิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้ด้วยการตอบคำถามและแสดงความคิดเห็น


ความรู้
1. ประกอบการ เศรษฐศาสตร์:
มีวิธีการวางแผนการทำงานที่เหมาะสมกับวัสดุที่ได้รับอย่างคุ้มค่าและมีคุณภาพ
2. สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร : เห็นคุณค่าของทรัพยากรน้ำและธรรมชาติที่ต้องพึ่งพาอาศัยกัน
3. ความเป็นพลเมือง วัฒนธรรม ประเพณี : ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี มีความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันรู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง
4. การดูแลสุขภาพ : นำสิ่งที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับน้ำในร่างกายไปปรับใช้ในชีวิตได้ เช่น การเลือกดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอ การหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของน้ำตาล สารกันบูด สารแต่งกลิ่น ฯลฯ
 ทักษะ
1. ทักษะชีวิต : เข้าใจวิถีชีวิตของมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับน้ำและมีวิธีในการจัดการน้ำภายในแหล่งที่อยู่อาศัยของตนได้
2. ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง :
คิดค้น/ต่อยอด นวัตกรรมของตนเพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความต้องการใช้น้ำได้
3.ทักษะการสื่อสาร :
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันภายในกลุ่ม นำเสนอต่อเพื่อนและครูได้อย่างสร้างสรรค์
4.ทักษะICT : มีวิธีการในการศึกษาหาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆได้อย่างครอบคลุม
คุณลักษณะ
1. เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
2. สร้างสรรค์ชิ้นงานได้เต็มศักยภาพของตนเองและเกิดประโยชน์ต่อผู้อื่น
3. สังเคราะห์ข้อมูลจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่ตนเองรับรู้ได้
4. มีวินัยในการเรียนรู้และมุ่งมั่นในการทำงาน

บันทึกหลังการเรียนรู้ตัวอย่างชิ้นงานไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น