เป้าหมายหลัก

วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

Mind Mapping (เนื้อหา/ครู)ภูมิหลังของปัญหา       เมื่อกล่าวถึงน้ำ (H2O) เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าเป็นส่วนประกอบหลักของร่างกายมนุษย์ สัตว์ พืช และเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด ร่างกายของมนุษย์สามารถอดอาหารได้นานนับสัปดาห์แต่หากขาดน้ำเพียง 3 วัน สามารถเสียชีวิตได้ทันที  บนพื้นผิวโลกประกอบไปด้วยน้ำถึง 2 ใน 3 ของผิวโลก หรือคิดเป็นร้อยละ 71 ของผิวโลก  น้ำบนโลก ร้อยละ96.5 พบในมหาสมุทร ร้อยละ 1.7 ในน้ำใต้ดิน ร้อยละ1.7 ในธารน้ำแข็งและชั้นน้ำแข็งของทวีปแอนตาร์กติกาและเกาะกรีนแลนด์ และ ร้อยละ 0.001 พบในอากาศเป็นไอน้ำ ก้อนเมฆ และหยาดน้ำฟ้า น้ำบนโลกเพียง ร้อยละ2.5 เป็นน้ำจืด และ ร้อยละ 98.8 ของน้ำจำนวนนั้นพบในน้ำแข็งและน้ำใต้ดิน น้ำจืดน้อยกว่า ร้อยละ 0.3 พบในแม่น้ำ ทะเลสาบ ชั้นบรรยากาศ และน้ำจืดบนโลกในปริมาณที่เล็กลงไปอีก (ร้อยละ0.003) พบในร่างกายของสิ่งมีชีวิตและผลิตภัณฑ์  แหล่งน้ำจืด (น้ำสะอาด) ที่นำมาใช้ประโยชน์ได้ มีปริมาณเพียงน้อยนิดเมื่อเทียบกับขนาดของโลกและความต้องการของมนุษย์ ประชากรจำนวนหนึ่งบนโลกต้องประสบภาวะขาดแคลนน้ำอย่างหนัก เนื่องจากสาเหตุหลายปัจจัย เช่น ปัญหาในการจัดการน้ำ ปัญหาจากภัยธรรมชาติ ลักษณะภูมิประเทศของแต่ละพื้นที่ ฯลฯ จึงทำให้บางพื้นที่เกิดภาวะขาดแคลนน้ำในการอุปโภค บริโภค การเปลี่ยนแปลงของการเข้าถึงน้ำสะอาดในช่วงหลายศตวรรษที่ผ่านมาทำให้นักสังเกตหลายคนประมาณการในปี ค.ศ. 2025 ประชากรเกือบครึ่งโลกอาจจะต้องประสบกับปัญหาการขาดแคลนน้ำสะอาด หากสถานการณ์นี้เกิดขึ้นจริงอีกภายในไม่กี่ปีในฐานะคนรุ่นหลังจะเรียนรู้และหาวิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไร โอกาสนี้จึงเป็นช่วงเวลาที่ควรแก่การศึกษาเกี่ยวกับน้ำแห่งชีวิต ที่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จะได้เรียนรู้ ศึกษา ทำความเข้าใจและคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆในการช่วยเหลือตนเองและสรรพสิ่งได้อย่างทันท่วงที


ตารางวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างหัวเรื่องโครงงานกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดแต่ละกลุ่มสาระ

สาระการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษาและพลานามัย
ศิลปศึกษา
การงานอาชีพฯ
- สร้างฉันทะ
- สร้างแรงบันดาลใจ
- เรื่องที่อยากเรียนรู้
- เลือกหัวข้อโครงงาน
- สิ่งที่รู้แล้ว   สิ่งที่อยากเรียนรู้
- ปฏิทินการเรียนรู้
- Mind Mapping ก่อนเรียน

มาตรฐาน ว 8.1
- ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่ศึกษา ตามความสนใจ (8.1 .2/1)
- วางแผนการศึกษาค้นคว้า  สำรวจ ตรวจสอบ โดยใช้ความคิดของตนเอง ของกลุ่ม และผู้รู้ (8.1.2/2)
- ใช้เครื่องมือ สื่อ วัสดุอุปกรณ์ในการศึกษาค้นคว้า ตรวจสอบ รวบรวมข้อมูล บันทึก หรือสรุปผลการเรียนรู้อย่างเหมาะสม (8.1 .2/3)
- จัดกลุ่มข้อมูลเปรียบเทียบและนำเสนอผลการตรวจสอบ แสดงความคิดเห็นเป็นกลุ่มรวบรวม และสรุปความรู้ได้
(8.1 .2/4-6)
มาตรฐาน ส2.1
- ยอมรับในความคิด และความเชื่อของของผู้อื่นที่มีความแตกต่างจากตนเองในการเลือกและกำหนดสิ่งที่อยากเรียนรู้ (2.1 . 2/3)
- เคารพและให้เกียรติในสิทธิและเสรีภาพของตนเองและผู้อื่นในการเลือกและตัดสินใจ
(2.1 . 2/4)
มาตรฐาน ส4.1
- ใช้คำระบุเวลาที่แสดงเหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต  ( 4.1 .2/1)
-  ลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครอบครัวหรือในชีวิตของตนเอง โดยใช้หลักฐานที่เกี่ยวข้อง ( 4.1 .2/2)
มาตรฐาน ส4.3
- ระบุบุคคลที่ทำประโยชน์ต่อท้องถิ่นหรือประเทศชาติ                     ( 4.3 .2/1)
- ยกตัวอย่างวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาไทยที่ภาคภูมิใจและควรอนุรักษ์ไว้ ( 4.3 .2/2)
มาตรฐาน พ2.1
- ระบุบทบาทหน้าที่ของตนเองต่อสมาชิกในกลุ่มและเพื่อนร่วมชั้นในการเลือกหัวข้อและวางแผนการเรียนรู้ได้
(2.1 . 2/1)
- ให้เกียรติและอธิบายความสำคัญของเพื่อนต่อกระบวนการเลือก การวางแผน รวมทั้งการทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันได้
(2.1 . 2/2)

มาตรฐาน ศ1.1
นำสิ่งที่ได้ดู ได้ฟัง ได้เห็นสร้างงานศิลปะโดยการวาดภาพและบรรยายถึงสิ่งที่มองเห็นและเรื่องราวเนื้อหาของภาพได้
(1.1 . 2/7)

มาตรฐาน ง1.1
- ทำงานได้ด้วยตนเอง แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและมีความระมัดระวังรอบคอบในการทำงาน (1.1 . 2/3)
มาตรฐาน ง 2.1
-  มีความคิดสร้างสรรค์สามารถนำสิ่งที่ได้ดูได้ฟัง และได้เห็นไปถ่ายทอดเป็นชิ้นงานภาพวาด รวมทั้งวางแผนล่วงหน้าในการเรียนได้    (2.1 .2/4)

สาระการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษาและพลานามัย
ศิลปศึกษา
การงานอาชีพฯ
- น้ำหนักของวัตถุกับพื้นที่ผิวสัมผัส
- ความหนาแน่นของน้ำ
- แรงดึงผิวของน้ำ
มาตรฐาน ว1.1
- เข้าใจและสามารถอธิบายน้ำ อาหาร อากาศ  แสงมีความสัมพันธ์กัน และสำคัญต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ (1.1 .2/2)
มาตรฐาน 2.1
สำรวจสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนและอธิบายความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
(2.1 .3/1)
มาตรฐาน ว 2.2
สำรวจแหล่งน้ำและทรัพยากรธรรมชาติในโรงเรียน พร้อมทั้งอธิบายความสัมพันธ์ของสิ่งที่สำรวจได้ (2.2 .3/1)
มาตรฐาน ว 3.1
- ระบุชนิดและเปรียบเทียบสมบัติของวัตถุที่นำมาทำอุปกรณ์ก้อนหินลอยน้ำ
(3.1 .2/1)
- เลือกใช้วัสดุและสิ่งของต่างๆได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย   
(3.1 .2/1)
มาตรฐาน ว 8.1
- ใช้กระบวนการการทางวิทยาศาสตร์ ตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่ศึกษา ตามความสนใจ (8.1 .2/1)
- วางแผนการศึกษาค้นคว้า  สำรวจ ตรวจสอบ โดยใช้ความคิดของตนเอง ของกลุ่ม และผู้รู้ (8.1.2/2)
-ใช้เครื่องมือ สื่อ วัสดุอุปกรณ์ในการศึกษาค้นคว้า ตรวจสอบ รวบรวมข้อมูล บันทึก หรือสรุปผลการเรียนรู้อย่างเหมาะสม (8.1 .2/3)
- จัดกลุ่มข้อมูลเปรียบเทียบและนำเสนอผลการตรวจสอบ แสดงความคิดเห็นเป็นกลุ่มรวบรวม และสรุปความรู้ได้
(8.1 .2/4-6)
มาตรฐาน ส 2.1
- สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น เคารพในสิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น (2.1 .2/4)
- ระบุบทบาทหน้าที่ของตนเองและสมาชิกในกลุ่ม รวมทั้งมีอำนาจในการตัดสินใจในการทำงานและสามารถแสดงความคิดเห็นร่วมกับกลุ่มได้
 (2.2.2/1)
มาตรฐาน ส 5.1
- ระบุสิ่งต่างๆที่เป็นธรรมชาติกับที่มนุษย์สร้างขึ้นซึ่งปรากฏระหว่างโรงเรียนกับบ้าน
(5.1.2/1)
มาตรฐาน ส4.1
- ใช้คำระบุเวลาที่แสดงเหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต( 4.1 .2/1)
- ลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครอบครัวหรือในชีวิตของตนเอง โดยใช้หลักฐานที่เกี่ยวข้อง ( 4.1 .2/2)
มาตรฐาน ส4.2
- อธิบายและระบุถึงผลกระทบของน้ำในด้านต่างๆต่อการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อชุมชนของตนเอง
(4.3.2/2)
มาตรฐาน ส4.3
- ยกตัวอย่างวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาไทยที่ภาคภูมิใจและควรอนุรักษ์ไว้ ( 4.3 .2/2)
มาตรฐาน พ4.1
- เข้าใจและสามารถอธิบายความสำคัญของน้ำต่อร่างกาย รวมทั้งสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน     (4.1 .2/1)
มาตรฐาน พ 5.1
- เข้าใจความสำคัญและอันตรายของน้ำ สามารถปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัย ที่อาจเกิดจากกิจกรรมทางน้ำ               (5.1 .2/1)
มาตรฐาน ศ 1.1
- สามารถวาดภาพสื่อความหมายความสำคัญของน้ำโดยใช้เส้น สี รูปร่าง รูปทรงในธรรมชาติ
(1.1.2/2)
- เข้าใจและสามารถวาดภาพเพื่อสื่อเรื่องราวเกี่ยวกับความหมาย ความสำคัญของน้ำที่มีต่อตนเองและผู้อื่นรวมทั้งสามารถถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจ (1.1.2/6)
มาตรฐาน ศ 3.1
- เข้าใจและสามารถแสดงท่าทางเพื่อนำเสนอเกี่ยวกับอุปกรณ์ช่วยลอยน้ำให้ผู้อื่นเข้าใจ (3.1 .2/2)
- มีมารยาทในการเป็นผู้ชมและผู้แสดงหรือผู้นำเสนอที่ดี (3.1.2/5)
มาตรฐาน ง 1.1
- ใช้และสามารถระบุวัสดุ เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ในการทำงานได้อย่างเหมาะสมและประหยัด
(1.1 .2/2)
มาตรฐาน ง 3.1
- เข้าใจและสามารถรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆที่น่าเชื่อถือ รวมทั้งรู้จักการสืบค้นจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย  (3.1 .2/1)

สาระการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษาและพลานามัย
ศิลปศึกษา
การงานอาชีพฯ
- ความหมายและความสำคัญ
- วัฏจักรของน้ำ
- แหล่งน้ำ
- สาเหตุและปัญหาของภัยแล้ง

มาตรฐาน ว 1.1
- เข้าใจและสามารถอธิบายน้ำ อาหาร อากาศมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันและเป็นสิ่งสำคัญในการดำรงชีวิต (1.1.2/1-2)
- เข้าใจและสามารถอธิบาย น้ำ เป็นปัจจัยหนึ่งในกระบวนการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต
(1.1.2/5)
มาตรฐาน ว 2.1
- สำรวจแหล่งน้ำในชุมชน โรงเรียนและอธิบายความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต ระบบนิเวศรวมทั้งสิ่งแวดล้อมบริเวณนั้นแล้วสามารถอธิบายให้ผู้อื่นเข้าใจได้ (2.1.2/5)
มาตรฐาน ว 6.1
- สามารถสำรวจและจำแนกประเภทของดินที่มีผลต่อการกักเก็บแต่ละประเภทและเป็นแหล่งกำเนิดน้ำโดยใช้คุณสมบัติทางกายภาพเป็นเกณฑ์ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้  (6.1 .2/1)

มาตรฐาน ว 7.1
- เข้าใจและสามารถบอก อธิบาย ระบุ ความสำคัญและประโยชน์ของดวงอาทิตย์ที่มีผลต่อการเกิดวัฏจักรของน้ำได้ (7.1 .2/1)
มาตรฐาน ว 8.1
- สามารถตั้งคำถามเกี่ยวกับความหมายและความสำคัญเกี่ยวกับการเกิดและคุณสมบัติของน้ำแต่ละประเภท รวมทั้งเข้าใจถึงแหล่งที่มาของน้ำแต่ละประเภท  (8.1 .2/1)

มาตรฐาน ส 2.1
- สามารถยอมรับความคิดเห็น และการปฏิบัติที่แตกต่างของบุคคลอื่นโดยไม่มีอคติ (2.1 . 2/3)
- เคารพสิทธิของตนเองตนเองและไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น (2.1 . 2/4)
มาตรฐาน ส 2.2
- รู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง และสามารถระบุหน้าที่นั้น รวมทั้งสามารถยอมรับและปฏิบัติตามหน้าที่ของตนเองได้ (2.2 .2/2)
มาตรฐาน ส 5.2
- สามารถอธิบายความสำคัญและคุณค่าของน้ำต่อสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและการดำรงชีวิตได้  (5.1 .2/1)
- สามารถอธิบายความสัมพันธ์ของวัฏจักรน้ำที่สอดคล้องและสัมพันธ์กับการเกิดฤดูกาลต่างได้
(5.1 2/3)
มาตรฐาน ส4.1
- ลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครอบครัวหรือในชีวิตของตนเอง โดยใช้หลักฐานที่เกี่ยวข้อง          (4.1 .2/2)
มาตรฐาน ส4.2
- อธิบายและระบุถึงผลกระทบของน้ำในด้านต่างๆต่อการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อชุมชนของตนเอง
(4.3.2/2)

มาตรฐาน พ4.1
- เข้าใจและสามารถอธิบายความสำคัญของน้ำต่อร่างกาย รวมทั้งสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน 
(4.1 .2/1)
มาตรฐาน พ 5.1
- มีวิธีการในการเอาตัวรอดจากความหิวกระหายน้ำในสถานการณ์ความแห้งแล้ง   (5.1 .3/3)
มาตรฐาน ศ 1.1
- สามารถวาดภาพสื่อความหมายความสำคัญของน้ำโดยใช้เส้น สี รูปร่าง รูปทรงในธรรมชาติ (1.1.2/2)
- เข้าใจและสามารถวาดภาพเพื่อสื่อเรื่องราวเกี่ยวกับความหมาย ความสำคัญและวัฏจักรของน้ำที่มีต่อตนเองและผู้อื่นรวมทั้งสามารถถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจ
 (1.1.2/6)
มาตรฐาน ศ 3.1
- เข้าใจและสามารถแสดงท่าทางและแสดงละครเพื่อนำเสนอเกี่ยวกับความสำคัญของน้ำให้ผู้อื่นเข้าใจ (3.1 .2/2)
- มีมารยาทในการเป็นผู้ชมและผู้แสดงหรือผู้นำเสนอที่ดี (3.1 .2/5)
มาตรฐาน ง 1.1
-ใช้และสามารถระบุวัสดุ เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ในการทำงานได้อย่างเหมาะสมและประหยัด
(1.1 .2/2)
- ปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทในการทำงานสามารถทำงานได้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีความรับผิดชอบ (1.1 .4/2-3)
มาตรฐาน ง 2.1
- มีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบชิ้นงานและสามารถนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้  (2.1 .2/4)
มาตรฐาน ง 3.1
- เข้าใจและสามารถรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆที่น่าเชื่อถือ รวมทั้งรู้จักการสืบค้นจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย (3.1 .2/1)


สาระการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษาและพลานามัย
ศิลปศึกษา
การงานอาชีพฯ
- สมบัติของน้ำ
- ปัญหาและสาเหตุของการเกิดน้ำเสีย
- การสร้างอุปกรณ์บำบัดน้ำเสีย
มาตรฐาน ว 1.1
- เข้าใจและสามารถอธิบายน้ำ อาหาร อากาศมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันและเป็นสิ่งสำคัญในการดำรงชีวิต (1.1.2/1-2)
มาตรฐาน  ว 2.2
- เข้าใจและสามารถอธิบายประโยชน์และความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรน้ำที่มีผลกระทบต่อการดำรง ชีวิตของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตบนโลกได้  ( 2.2 .3/1)
 - เข้าใจและสามารถอธิบาย รวมทั้งระบุการใช้ประโยชน์จากน้ำที่มีผลต่อ สุขภาพ และโลกได้  (2.2 .3/2)
- เข้าใจและสามารถอธิบายแนวทางการใช้ ดูแลรักษาแหล่งน้ำและทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน รวมทั้งมีส่วนร่วมในการดูแลและร่วมฟื้นฟู (2.2 .6/4)
- เข้าใจและสามารถวิเคราะห์และอธิบายการใช้น้ำและทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนและเกิดประโยชน์สูงสุด            (2.2 .3/1)
มาตรฐาน ว8.1
- สามารถตั้งคำถามใหม่เกี่ยวกับผลกระทบจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและผลกระทบที่เกิดขึ้น รวมทั้งสามารถวิเคราะห์แนวโน้มของปัญหานั้นได้ (8.1 .2/5)

มาตรฐาน ส 5.1
- เข้าใจความสำคัญของน้ำ เห็นคุณค่าและความสำคัญของน้ำที่มีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ
(5.2 .2/1)
- สามารถใช้น้ำได้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด (5.2 .2/3)
- มีส่วนร่วมในการดูแลและร่วมฟื้นฟูแหล่งน้ำรวมทั้งปรับปรุงสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เหมาะสมและไม่ก่อให้เกิดมลพิษ                  (5.2 .2/4)
มาตรฐาน ส 5.2
- เข้าใจและสามารถอธิบายการใช้ประโยชน์และการพึ่งพาน้ำและทรัพยากร ธรรมชาติในการสนองความต้องการพื้นฐานของมนุษย์และการประกอบอาชีพ (5.2 .3/2)มาตรฐาน ส4.1
- ลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครอบครัวหรือในชีวิตของตนเอง โดยใช้หลักฐานที่เกี่ยวข้อง
( 4.1 .2/2)
มาตรฐาน ส4.2
- อธิบายและระบุถึงผล กระทบของน้ำในด้านต่างๆต่อการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อชุมชนของตนเอง
(4.3.2/2)

มาตรฐาน พ 2.1
- มีความภาคภูมิใจในตนเอง สามารถเป็นส่วนหนึ่งของทีม และมั่นใจในการแสดงความคิดเห็นระหว่างการเรียนและการทำกิจรรม (2.1 .2/4)
มาตรฐาน พ 4.1
- สามารถอธิบายความสัมพันธ์และผลกระทบของการใช้น้ำที่ส่งผลต่อทรัพยากร ธรรมชาติที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุภาพร่างกาย 
(4.1 .4/1)
มาตรฐาน พ5.1
- สามารถบอก อธิบายวิธีการป้องกันและดูแลความปลอดภัยจากอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นทางน้ำได้(5.1 .2/1)


มาตรฐาน ศ 1.1
- สามารถสร้างสรรค์ผลงานภาพโปสเตอร์เพื่อการรณรงค์และอนุรักษ์น้ำและทรัพยากรธรรมชาติ
(1.1 2/3)
- เข้าใจและสามารถสร้างแบบจำลองความสัมพันธ์ของน้ำและสิ่งแวดล้อมแล้วสามารถอธิบายให้ผู้อื่นเข้าใจได้ (1.1 2/4)


มาตรฐาน ง 1.1
- ใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในการทำงานอย่างเหมาะสมกับงาน                 ( 1.1 .2/2)
- ใช้พลังงานและทรัพยากรในการทำงานอย่างประหยัด คุ้มค่าและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
(1.1 . 4/4)
มาตรฐาน ง 2.1
- มีการจัดการสิ่งของเครื่องใช้ ด้วยการลดการใช้ทรัพยากร หรือเลือกใช้ทรัพยากรที่ไม่ส่งผลกระทบต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมีคุณสมบัติ ตรงตามการใช้งาน (2.1 . 3/3)สาระการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษาและพลานามัย
ศิลปศึกษา
การงานอาชีพฯ
- ประโยชน์และโทษของน้ำและผลิตภัณฑ์จากน้ำ
- วิธีการตรวจสอบความอันตรายจากผลิตภัณฑ์จากน้ำ
มาตรฐาน ว 1.1
- เข้าใจและสามารถอธิบายน้ำ อาหาร อากาศมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันและเป็นสิ่งสำคัญในการดำรงชีวิต (1.1.2/1-2)
- อธิบายปัจจัยที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของมนุษย์
(1.1.2/5)
มาตรฐาน  ว 2.2
 - เข้าใจและสามารถอธิบาย รวมทั้งระบุการใช้ประโยชน์จากน้ำที่มีผลต่อ สุขภาพ และโลกได้ (2.2 .3/2)
มาตรฐาน ว 8.1
-ใช้กระบวนการการทางวิทยาศาสตร์ ตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่ศึกษา ตามความสนใจ  (8.1 .2/1)
-วางแผนการศึกษาค้นคว้า  สำรวจ ตรวจสอบ โดยใช้ความคิดของตนเอง ของกลุ่ม และผู้รู้ (8.1.2/2)


- ใช้เครื่องมือ สื่อ วัสดุอุปกรณ์ในการศึกษาค้นคว้า ตรวจสอบ รวบรวมข้อมูล บันทึก หรือสรุปผลการเรียนรู้อย่างเหมาะสม ( 8.1 .2/3)
- จัดกลุ่มข้อมูลเปรียบเทียบและนำเสนอผลการตรวจสอบ แสดงความคิดเห็นเป็นกลุ่มรวบรวม และสรุปความรู้ได้
( 8.1 .2/4-6)
มาตรฐาน ส 5.1
- เข้าใจความสำคัญของน้ำ เห็นคุณค่าและความสำคัญของน้ำที่มีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ
(5.2 .2/1)
- สามารถใช้น้ำได้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด (5.2 .2/3)
- มีส่วนร่วมในการดูแลและร่วมฟื้นฟูแหล่งน้ำรวมทั้งปรับปรุงสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เหมาะสมและไม่ก่อให้เกิดมลพิษ
(5.2 .2/4)
มาตรฐาน ส 5.2
- เข้าใจและสามารถอธิบายการใช้ประโยชน์และการพึ่งพาน้ำและทรัพยากร -ธรรมชาติในการสนองความต้องการพื้นฐานของมนุษย์และการประกอบอาชีพ (5.2 .3/2)มาตรฐาน ส4.1
- ลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครอบครัวหรือในชีวิตของตนเอง โดยใช้หลักฐานที่เกี่ยวข้อง
( 4.1 .2/2)
มาตรฐาน ส4.2
- อธิบายและระบุถึงผลกระทบของน้ำในด้านต่างๆต่อการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อชุมชนของตนเอง
(4.3.2/2)

มาตรฐาน พ 2.1
- มีความภาคภูมิใจในตนเอง สามารถเป็นส่วนหนึ่งของทีม และมั่นใจในการแสดงความคิดเห็นระหว่างการเรียนและการทำกิจรรม (2.1 .2/4)
มาตรฐาน พ 4.1
- สามารถอธิบายความสัมพันธ์และผลกระทบของการใช้น้ำที่ส่งผลต่อทรัพยากร -ธรรมชาติที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุภาพร่างกาย  ( 4.1 .4/1)
มาตรฐาน พ5.1
- สามารถบอก อธิบายวิธีการป้องกันและดูแลความปลอดภัยจากเครื่องดื่มชนิดต่างๆได้
(5.1 .2/1)


มาตรฐาน ศ 1.1
- สามารถสร้างสรรค์ผลงานภาพโปสเตอร์เพื่อการรณรงค์และอนุรักษ์น้ำและทรัพยากร -ธรรมชาติ (1.1 2/3)
-เข้าใจและสามารถสร้างแบบจำลองความสัมพันธ์ของน้ำและสิ่งแวดล้อมแล้วสามารถอธิบายให้ผู้อื่นเข้าใจได้ (1.1 2/4)


มาตรฐาน ง 1.1
- ใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในการทำงานอย่างเหมาะสมกับงาน
( 1.1 .2/2)
- ใช้พลังงานและทรัพยากรในการทำงานอย่างประหยัด คุ้มค่าและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
(1.1 . 4/4)
มาตรฐาน ง 2.1
- มีการจัดการสิ่งของเครื่องใช้ ด้วยการลดการใช้ทรัพยากร หรือเลือกใช้ทรัพยากรที่ไม่ส่งผลกระทบต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมีคุณสมบัติ ตรงตามการใช้งาน (2.1 . 3/3)