เป้าหมายหลัก

week1

เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนเข้าใจและอธิบายสิ่งที่ตนเองอยากเรียนรู้ รับฟังความคิดเห็นและเคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่น

Week
Input
Process
Out put
Outcome1
(14-17 .. 56)
โจทย์ :
- ปะทะปัญหาภาวะน้ำจืดขาดแคลน
- สำรวจ/เลือกสิ่งที่อยากเรียนรู้
คำถาม
ถ้าไม่มีน้ำจืดบนโลกเหลืออยู่เลย นักเรียนจะทำอย่างไร
เครื่องมือคิด
Think Pair Share (นักเรียนอยากเรียนรู้เรื่องอะไร ทำไมจึงอยากเรียนรู้เรื่องนั้น)
เด็กในห้องเรียน (ความแตกต่างของเด็กแต่ละบุคคล ความสนใจ ครอบครัว)
ครู (กระตุ้นการเรียนรู้   อำนวยการเรียนรู้ )
บรรยากาศ/สื่อ
 - คลิปการ์ตูน น้ำหยดสุดท้าย
 - บ่อน้ำหลังโรงเรียน
 - ภาพประเทศที่ขาดแคลนน้ำ
 - ภาพแม่น้ำที่สกปรกในประเทศอินเดีย
ชง :
- นักเรียนดูคลิปการ์ตูน “น้ำหยดสุดท้าย”
- ครูสุ่มนักเรียนแต่ละคนเล่าเรื่องเกี่ยวกับ “ปัญหาของน้ำที่ฉันพบ ส่งผลกระทบอย่างไร”
- ภาพประเทศที่ขาดแคลนน้ำ ภาพแม่น้ำที่สกปรกในประเทศอินเดีย “หากนักเรียนตกอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้ นักเรียนจะรู้สึก / จะทำอย่างไร”
- ครูและนักเรียนเดินสำรวจความเปลี่ยนแปลงของแหล่งน้ำบริเวณโรงเรียน
- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม “ถ้าไม่มีน้ำจืดบนโลกเหลืออยู่เลย นักเรียนจะทำอย่างไร”
เชื่อม :
- นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชั้นเรียน
- ครูแจกกระดาษให้นักเรียนแต่ละคนเขียนเรื่องที่อยากเรียนรู้ (Think Pair Share) จากการกระตุ้นด้วยคำถาม “นักเรียนอยากเรียนรู้เรื่องอะไร ทำไมจึงอยากเรียนรู้เรื่องนั้น
ใช้ :
- เขียนสรุปสิ่งที่ได้ดูและไปสำรวจลงในสมุดงาน
- นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอเรื่องที่อยากเรียนรู้ของตนเอง
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ชิ้นงาน
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
เขียนสรุปคลิปที่ได้ดูและไปสำรวจแหล่งน้ำในบริเวณโรงเรียน

ภาระงาน
- เดินสำรวจแหล่งน้ำในโรงเรียน
- นำเสนอและเลือกหัวข้อ
ความรู้
1. สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร :
 เข้าใจและตระหนักถึงปัญหาของแหล่งน้ำที่ใช้ในการอุปโภคบริโภคในชุมชนและโรงเรียนของตน
2.ความเป็นพลเมือง วัฒนธรรม ประเพณี : เข้าใจแลยอมรับในความคิด และความเชื่อของผู้อื่นที่มีความแตกต่างจากตนเอง
ทักษะ
1. ทักษะชีวิต
- ทำเป็น ทำชิ้นงานอย่างสร้างสรรค์และเชื่อมโยงกับเรื่องที่ตนเองอยากเรียนรู้
-ใช้เป็น เลือกใช้เครื่องมือในการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
-อยู่เป็น ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน

-ไปเป็น เข้าใจและมีเป้าหมายในการเรียนรู้สิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม เลือกหัวข้อที่อยากเรียนรู้
2. ทักษะการแก้ปัญหา :
    มีวิธีการในการค้นคว้าข้อมูลเพื่อนำเสนอสิ่งที่ตนเองอยากเรียนรู้ให้น่าสนใจ
3. ทักษะการสื่อสาร อธิบายสิ่งที่ ตนเอง กลุ่ม อยากเรียนรู้ได้อย่าง มีเหตุผล และน่าสนใจ
4. ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง :  
     คิดค้น/ต่อยอด นวัตกรรมของตนเพื่อแก้ไขปัญหาได้
คุณลักษณะ
1. เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
2. สร้างสรรค์ชิ้นงานได้เต็มศักยภาพของตนเอง
3. สังเคราะห์ข้อมูลจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่ตนเองรับรู้ได้
4. รับฟังความคิดเห็นและเคารพสิทธิของผู้อื่น

บันทึกหลังการเรียนรู้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น