เป้าหมายหลัก

week2

เป้าหมายรายสัปดาห์ : มีกระบวนการในการวางแผนการทำงานอย่างเป็นขั้นตอน เข้าใจและยอมรับฟังความคิด และความเชื่อของผู้อื่นที่มีความเห็นต่างจากตน

Week
input
Process
Out put
Outcome2
(20-24 .. 56)

โจทย์ : กระบวนการวางแผนการเรียนรู้
คำถาม
   นักเรียนจะวางแผนการเรียนรู้ของตนอย่างไรให้ครอบคลุมและบรรลุ เกี่ยวกับสิ่งที่อยากเรียนรู้
เครื่องมือคิด
  Brainstorm Blackboard Share (ตั้งชื่อหัวข้อโครงงานว่าอย่างไร)
 - Card and Chart (สิ่งที่รู้แล้ว-สิ่งที่อยากเรียนรู้)
Brainstorm / Blackboard Share(นักเรียนจะวางแผนการเรียนรู้อย่างไร)
- Wall Thinking (ชิ้นงานในสัปดาห์ที่ 1)
เด็กในห้องเรียน (ความแตกต่างของเด็กแต่ละบุคคล ความสนใจ )
ครู (กระตุ้นการเรียนรู้ อำนวยการเรียนรู้ )
บรรยากาศ/สื่อ
 - กระดาษA4
 - กระดานไวท์บอร์ด
 ชิ้นงานในสัปดาห์ที่ 1
ชง :
ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละคน แต่ละกลุ่มช่วยกันตั้งชื่อโครงงาน 
- นักเรียนช่วยกันแสดงความคิดเห็นนำเสนอแล้วรวมแต่ละชื่อ จนได้หัวข้อโครงงานที่ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด โดยครูตั้งคำถามก่อน “นักเรียนจะตั้งชื่อหัวข้อ โครงงานของตนเองว่าอะไร เพราะเหตุใดจึงชื่อนั้น”
เชื่อม :
- นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชั้นเรียน
- ครูแจกกระดาษให้นักเรียนคนละ แผ่นเขียนสิ่งที่รู้แล้ว-สิ่งที่อยากเรียนรู้
- นำสิ่งที่อยากเรียนรู้มาจัดกลุ่มหัวข้อร่วมกันเพื่อทำปฏิทินการเรียนรู้ร่วมกัน จากการกระตุ้นด้วยคำถาม “นักเรียนจะวางแผนการเรียนรู้อย่างไร” 


ใช้ :
- ครูแบ่งนักเรียนเป็น 11 คู่ ทำปฏิทินการเรียนรุ้
- สรุปองค์ความรู้ก่อนเรียน (Mind mapping)
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ชิ้นงาน
 สรุปองค์ความรู้ก่อนเรียน (Mind mapping)
 - ปฏิทินการเรียนรู้
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
ตั้งชื่อโครงงาน
- เขียนสิ่งที่รู้แล้ว-สิ่งที่อยากเรียนรู้
- วางแผนกิจกรรมการเรียนรู้

ความรู้
1. สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร :
    เข้าใจและตระหนักถึงปัญหาของแหล่งน้ำที่ใช้ในการอุปโภคบริโภคในชุมชนของตน
2.ความเป็นพลเมือง วัฒนธรรม ประเพณี : เข้าใจแลยอมรับในความคิด และความเชื่อของผู้อื่นที่มีความแตกต่างจากตนเอง
ทักษะ
1. ทักษะชีวิต
- ทำเป็น ทำชิ้นงานอย่างสร้างสรรค์และเชื่อมโยงกับเรื่องที่ตนเองอยากเรียนรู้
-ใช้เป็น เลือกใช้เครื่องมือในการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
-อยู่เป็น ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน

-ไปเป็น เข้าใจและมีเป้าหมายในการเรียนรู้สิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม เลือกหัวข้อที่อยากเรียนรู้
2. ทักษะการแก้ปัญหา :
    มีวิธีการในการนำเสนอสิ่งที่ตนเองอยากเรียนรู้ให้น่าสนใจ
3. ทักษะการสื่อสาร อธิบายสิ่งที่ ตนเอง กลุ่ม อยากเรียนรู้ได้อย่าง มีเหตุผล และน่าสนใจ
คุณลักษณะ
1. เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
2. สร้างสรรค์ชิ้นงานได้เต็มศักยภาพของตนเอง
3. สังเคราะห์ข้อมูลจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่ตนเองรับรู้ได้
บันทึกหลังการเรียนรู้


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น