เป้าหมายหลัก

week4

เป้าหมายรายสัปดาห์ : ตระหนักถึงภัยที่เกิดขึ้นในสังคมเกี่ยวกับเหตุการณ์น้ำท่วม เหตุการณ์การจมน้ำ และหาวิธีป้องกัน/ช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้
Week
input
Process
Out put
Outcome
4
(3-7 มิ.. 56)

โจทย์ ก้อนหิน 2-15 กก. ลอยน้ำได้
คำถาม
นักเรียนจะทำอย่างไรให้อุปกรณ์ก้อนหินลอยน้ำนำมาใช้ประโยชน์ได้จริงในชีวิตประจำวัน
เครื่องมือคิด
- นิทานช่อง
(ขั้นตอนวิธีการทดลอง)
- Brainstorms (เสื้อชูชีพจากขวดน้ำ)
เด็กในห้องเรียน (ความแตกต่างของเด็กแต่ละบุคคล ความสนใจ ครอบครัว)
ครู (กระตุ้นการเรียนรู้ อำนวยการเรียนรู้ )
บรรยากาศ/สื่อ
ก้อนหิน
- ขวดน้ำพลาสติก
ถังใส่น้ำ
น้ำ

ชง :
- ครูให้นักเรียนสังเกตอุปกรณ์ก้อนหินลอยน้ำที่แต่ละกลุ่มทำเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา
ครูกระตุ้นด้วยคำถาม “จากการทดลองในสัปดาห์ที่ผ่านมาอุปกรณ์ชนิดใดที่ทำให้ก้อนหินลอยในน้ำได้ดีที่สุด/นักเรียนจะทำอย่างไรให้อุปกรณ์ก้อนหินลอยน้ำนำมาใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน
เชื่อม :
นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชั้นเรียน
ครูแบ่งกลุ่มให้นักเรียน กลุ่มละ คน จากนั้นนักเรียน ศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติม วางแผนร่วมกันภายในกลุ่ม
แต่ละกลุ่มนำเสนอวิธีการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชั้นเรียน ผ่านชิ้นงานที่ตนสนใจ Flow Chart / Mind mapping / นิทานช่อง


ใช้ :
- นักเรียนแต่ละกลุ่มทดลองสร้างชิ้นงานของตน
นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอการทดลอง พร้อมอธิบายผลที่เกิดขึ้น
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ชิ้นงาน
- นิทานช่อง
(ขั้นตอนวิธีการทดลอง)
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ภาระงาน
ศึกษาหาข้อมูลและวางแผนการทดลองภายในกลุ่ม
การนำเสนอวิธีการทดลอง
การทดลองอุปกรณ์    “ก้อนหินลอยน้ำ”

ความรู้
1. ประกอบการ เศรษฐศาสตร์ :
นำอุปกรณ์ที่เหลือใช้ในชุมชน/โรงเรียน มาเพิ่มมูลค่า และประหยัดต้นทุนได้
2. สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร : สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3. ความเป็นพลเมือง วัฒนธรรม ประเพณี :
ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี มีความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันรู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง
ทักษะ
1. ทักษะชีวิต
ทำเป็น วางแผนและสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถทำให้วัตถุที่มีน้ำหนักมาก ลอยน้ำได้
-ใช้เป็น เลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสม ปลอดภัยต่อตนเองและผู้อื่น
-อยู่เป็น มีความภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าในตัวเอง
-ไปเป็น นำสิ่งไปต่อยอดเพื่อนช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ เช่น น้ำท่วม
2. ทักษะการแก้ปัญหา เมื่อวัตถุไม่สามารถลอยในน้ำสามารถดัดแปลงและพัฒนาชิ้นงานของตนให้เหมาะสมได้
3. ทักษะการทำงานกลุ่ม :มีความเป็นผู้นำและผู้ตามที่เข้าใจและรับฟังผู้อื่นในการวางแผนการทำงานร่วมกัน
4. ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง :คิดค้น/ต่อยอด นวัตกรรมของตนเพื่อแก้ไขปัญหาได้
5. ทักษะการสื่อสาร :สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันภายในกลุ่ม นำเสนอต่อเพื่อนและครูได้อย่างสร้างสรรค์
6. ทักษะ ICT : มีวิธีการในการศึกษาหาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆได้อย่างครอบคลุม
คุณลักษณะ
1. เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ        
2. สร้างสรรค์ชิ้นงานได้เต็มศักยภาพของตนเองและเกิดประโยชน์ต่อผู้อื่น
3. สังเคราะห์ข้อมูลจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่ตนเองรับรู้ได้
4. มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้และมั่งมั่นในการทำงาน

บันทึกหลังการเรียนรู้
ภาพกิจกรรม


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น