เป้าหมายหลัก

week10

เป้าหมายรายสัปดาห์ที่ 10 : เข้าใจและเห็นความสำคัญของแหล่งน้ำและทรัพยากรธรรมชาติ มองเห็นความเชื่อมโยงของความต้องการใช้แหล่งทรัพยากรธรรมชาติของมนุษย์ในปัจจุบันที่จะส่งผลกระทบต่อแหล่งชุมชน สังคม และโลกในอนาคต

Week
input
Process
Out put
Outcome

10
(15-19 .. 56)
โจทย์ :
นักเรียนจะทำอย่างไรกับปริมาณของน้ำสะอาดน้อยลงแต่ความต้องการของมนุษย์เพิ่มมากขึ้น
คำถาม
ความต้องการใช้น้ำและทรัพยากรธรรมชาติของมนุษย์ในปัจจุบันจะส่งผล กระทบในอนาคตอย่างไร
เครื่องมือคิด
- Blackboard share (ตั้งคำถามจากคลิปและคำคมรณรงค์การใช้น้ำ)
- Card and Chart (ตั้งคำถามและจัดหมวดหมู่ของคำถาม)
- Wall Thinking (ชิ้นงานแต่ละสัปดาห์)
- Brainstorm (แหล่งน้ำในอนาคต)
เด็กในห้องเรียน(ความแตกต่างของเด็กแต่ละบุคคล ความสนใจ ครอบครัว
ครู (กระตุ้นการเรียนรู้ อำนวยการเรียนรู้ )
ผู้ปกครอง (อำนวยการการเรียนรู้)
บรรยากาศ/สื่อ
- คลิป “ทรัพยากรน้ำ”
- กระดาษ A4
- ผลงานของรุ่นพี่
ชง:
- ครูนำภาพวาด “น้ำในอนาคต” ให้นักเรียนชื่นชมผลงานของกันและกัน พร้อมกับเสนอแนะเพิ่มเติมชิ้นงาน
- ให้นักเรียนวิเคราะห์และสนทนาเกี่ยวกับหมวดหมู่ของคำถามจากคลิปวีดิโอ “ทรัพยากรน้ำ” (Card and Chart) ในสัปดาห์ที่ 9  
เชื่อม :
- พูดคุยแลกเปลี่ยนแสดงความเห็น
- นักเรียนแบ่งกลุ่มเลือกหัวข้อของคำถามค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้
      1. มลพิษทางน้ำ
      2. วัฏจักรของน้ำ
      3. ปัญหาภัยแล้ง
      4. น้ำในร่างกาย
      5. น้ำในอนาคต
      6. ลักษณะภูมิประเทศ (เขตพื้นที่แบบใดที่มีฝนตกมาก/น้อย)
- นักเรียนนำข้อมูลที่ได้มาแลกเปลี่ยนและอภิปรายร่วมกัน
ใช้ :
- นักเรียนแต่ละคนแต่งนิทานเกี่ยวกับหัวข้อที่ตนได้ พร้อมกับวาดภาพประกอบ
- ครูสุ่มนักเรียนออกมานำเสนองาน พร้อมกับ Show and Share
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ชิ้นงาน
- นิทานเกี่ยวกับคำถามจากคลิปวีดิโอ “ทรัพยากรน้ำ”
- ภาพวาด “น้ำในอนาคต”
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
- แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการรณรงค์การใช้น้ำ
- ตั้งคำถามและจัดหมวดหมู่ของคำถาม

ความรู้
เข้าใจและอธิบายความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดจากมนุษย์และแนะนำวิธีการประหยัดและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำได้
ทักษะ
1. ทักษะชีวิต
-ใช้เป็น : ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ำและทรัพยากรธรรมชาติที่มีในชุมชนอย่างสร้างสรรค์และคุ้มค่า
-อยู่เป็น : มีวิธีการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนของตนอย่างสมเหตุสมผล
3. ทักษะการสื่อสาร :การนำเสนองานให้ผู้อื่นเข้าใจแนวคิดของตนและสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อื่น
4. ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง : ตั้งคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดู ได้ฟังและมีวิธีการแสวงหาคำตอบที่แท้จริง
คุณลักษณะ
1. เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
2. สังเคราะห์ข้อมูลจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่ตนเองรับรู้ได้
3. มีวินัยในการดูแลความสะอาดของชิ้นงานและมุ่งมั่นในการทำงาน

บันทึกหลังการเรียนรู้
ตัวอย่างกิจกรรม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น